قورباغه ات را قورت بده

قورباغه ات را قورت بده

0 نظر 0 فروخته شد. فقط 500 باقی مانده
5,900تومان
تولید کنندگان سلسله مهر
کد محصول: کتاب آموزشی
امتیاز جایزه: 300
موجودی در انبار
دیده شده 815 بار

مشخصات محصول

  • نویسنده برایان تریسی
  • مترجم علیرضا میرزایی
  • ناشر سلسله مهر
  • نوع چاپ بياضی
  • نوبت چاپ هشتم
  • شمارگان چاپ (تیراژ) 1000جلد
  • تعداد صفحه 190
  • نوع جلد شومیز
  • تاریخ نشر 95/12/11
  • شابک 964-8805-05-9

توضیحات محصول

کتاب قورباغه ات را قورت بده

21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کوتاهترین زمان


رمزخوشبختی، رضايت،موفقيت بزرگ، احساس خوب، قدرت فردی و کارايي اين است که عادت کنيد هر روز اولين کاری که انجام میدهيد خوردن قورباغه خودتان باشد.

در اينجا خلاصه ای از بيست و يک روش فوق العاده برای غلبه بر تنبلی و انجام کار بيشتر در زمان کمتر را که چکيده فصل های کتاب است مي خوانيد.

اين اصول و قواعد را مدام مرور کنيد تا عميقاً در ذهن و عمل تان ريشه بدواند و درنتيجه موفقيت آينده تان تضمين شود: سفره را بچينيد، برای هر روز از قبل برنامه ريزی کنيد،

قانون 20/80 را در همه امور به کار بگيريد، پيامد کارها را در نظر داشته باشيد ، روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید، روی اهداف اصلی تمرکز کنید، به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید، پیش از شروع، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید، همیشه یک شاگرد باقی بمانید، استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید، محدودیت های اصلی خود را مشخص کنید، هر بار یک قدم جلو بروید، خودتان را تحت فشار بگذارید، قدرتهای فردی خود را به حداکثر برسانید، خودتان را به فعالیت ترغیب کنید، روش تنبلی سازنده را تمرین کنید، اول سخت ترین کار را انجام دهید، کار را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کنید، وقت بیشتری ایجاد کنید، سرعت انجام کار را افزایش دهید، هر بار یک کار مهم انجام دهید، قورباغه را قورت بدهید

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻳﺪ ﻣﺘﺸﻜﺮم .
اﻣﯿﺪوارم اﻳـﺪه ھـﺎیی ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮند ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻦ و ھـﺰا ران  ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ کنند، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎشند. در واﻗـﻊ اﻣﯿـﺪوارم ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﻛﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ هیچ وقت ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم ﺗﻤـﺎم ﻛﺎرھـﺎیی ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺪھﯿـﺪ ﻓﺮﺻـﺖ  ﻛﺎفی ﻧﺪارﻳﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واقعی ﻛﻠﻤﻪ در اﻧﺒﻮه ﻛﺎرھـﺎی فردی، ﭘﺮوژه ھﺎ، روزﻧﺎمه ھﺎ و کتاب های زﻳﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و روی ھﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه اند تا یک روز ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺻﺘﺶ را ﭘﯿﺪا ﻛﺮدﻳـﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻧﮫﺎ ﺑﺮوﻳﺪ، غرق شده اید.

اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدگی ﺧـﻮد را ﺟﺒـﺮان ﻛﻨﯿﺪ و از ﻛﺎرھﺎﻳﺘـﺎن ﺟﻠـﻮ ﺑﯿﺎﻓﺘﯿـﺪ.  ﺷـﻤﺎ ھﺮﮔـﺰ نمی ﺗﻮاﻧﯿـﺪ آﻧﻘـﺪر از ﻛﺎرھـﺎ پیشی ﺑﮕﯿﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم آن ﻛﺘﺎب ھﺎ و ﻧﺸﺮیـﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ و ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎتی ﻛﻪ ھﻤﯿﺸﻪ آرزوﻳﺶ را داﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﺑﭙﺮدازید.  در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ را ﻛﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﮫﺮه وری ﺧﻮد ﻣﺸﻜﻼتی را ﻛﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن دارﻳﺪ را ﺣﻞ کنید را از ذھﻨﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﻛﻨﯿﺪ. ھﺮ ﻗـﺪر ھـﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻜﻨﯿ ﻚ ھﺎی ﺑﮫﺮوری ﻓﺮدی ﻣـﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ھﻤﯿـﺸﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻘﺪر  وقت دارﻳﺪ ﺑـﯿﺶ از آن ﻛـﺎر دارید تا ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎنی ﻛﻪ دراﺧﺘﯿﺎر دارﻳﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪ آﻦ ﻛﺎرھﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻃﺮﻳـﻖ می ﺗﻮاﻧﯿـﺪ وﻗـﺖ و زﻧـﺪگی ﺧـﻮد را ﺗﺤـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل در آورید و آن ھﻢ تغییر دادن ﻧﺤﻮه روﺑـﺮو ﺷـﺪن ﺑﺎ ﺳﯿﻞ بی ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرھﺎیی اﺳﺖ ﻛـﻪ ھـﺮ روز ﺑـﺮ ﺳـﺮﺗﺎن می رﻳـﺰد .  ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل درآوردن ﻛﺎرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿت هاﻳﺘﺎن بستگی دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم بعضی از ﻛﺎرھﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﯿﺪ و ﺑﻪ جای آن وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻛﻤﺘﺮی ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ واﻗﻌـﺎ می ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در زﻧـﺪگی ﺷـﻤﺎ ﺗﺤـﻮل اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از سی ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻢ و ﻛﺎرهای کسانی را ﻛـﻪ در اﻳـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺨـﺼﺺ دارﻧـﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده ام . ﺻﺪھﺎ ﻛﺘﺎب و ھﺰاران ﻣﻘﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮ بخشی و ﻛﺎرآیی فردی ﺧﻮاﻧﺪه ام و اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮫست.
 ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ اﻳﺪه ﺧﻮبی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ام آن را در زﻧﺪگی ﺧـﺼﻮصی و شغلی ﺧﻮدم اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮده ام و اﮔـﺮ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ آن را در ﮔﻔﺘـﻪ ھـﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎﻳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان آﻣﻮزش داده ام.
 ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻣﯿﮕﻮﻳﺪ :  ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ چیزی را ﻛـﻪ ﺧـﻮدش از ﻗﺒـﻞ نمی داند داﻧﺪ ﻳﺎد ﺑﺪھﯿﺪ، میﺗﻮاﻧﯿﺪ او را از آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ کنید

مطالبی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄـﺮح ﻣﯿـﺸﻮند ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان داﻧـﺶ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﻳﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھند رﺳﯿﺪ. اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺑـﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از آگاهی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد. ﺑﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ روﺷـﮫﺎ  و ﺗﻜﻨﯿﻚ ھﺎ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪاوم آﻧﮫﺎ ﺗـﺎ جایی ﻛـﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻋـﺎدت ﺷـﻮﻧﺪ می توانید ﺟﺮﻳﺎن زﻧﺪگی ﺧﻮد را ﺑﻪ نحوی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ تغییر دهید.

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی
Size Chart