تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • کتاب بازاریابی
 • کتاب داستان
 • کتاب کشاورزی
 • کتاب کنکور
 • کتاب منابع هنر کاردانی به کارشناسی
 • کتاب کودکان
 • کتاب آموزشی
 • کتاب هنر
 • کتاب طراحی
 • کتاب گرافیک
 • کتاب نقاشی
 • کتاب عکاسی
 • کتاب معماری
 • کتاب طراحی داخلی
 • کتاب نمایش و فیلم

قورباغه را قورت بده 21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کوتاهترین زمان

5,900تومان

موجودی: در انبار

قورباغه را قورت بده 21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کوتاهترین زمان  رمزخوشبختي، رضايت،موفقيت بزرگ، احساس خوب، قدرت فردي و کارايي اين است که عادت کنيد هر روز اولين کاري که انجام م...


برچسب ها: کتاب قورباغه را قورت بده, 21روش عالی, غلبه بر تنبلی, انجام بیشترین کار, در کوتاهترین زمان, نویسنده برایان تریسی,

قورباغه را قورت بده

21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کوتاهترین زمان

 رمزخوشبختي، رضايت،موفقيت بزرگ، احساس خوب، قدرت فردي و کارايي اين است که عادت کنيد هر روز اولين کاري که انجام مي‌دهيد خوردن قورباغه خودتان باشد. دراينجا خلاصه‌اي از بيست و يک روش فوق‌العاده براي غلبه بر تنبلي و انجامکار بيشتر در زمان کمتر را که چکيده فصل‌هاي کتاب است ميخوانيد. اين اصولو قواعد را مدام مرور کنيد تا عميقاً در ذهن و عمل‌تان ريشه بدواند و درنتيجه موفقيت آينده‌تان تضمين شود: سفره را بچينيد، براي هر روز از قبل برنامه‌ريزي کنيد، قانون 20/80 را در همه امور به‌کار بگيريد، پيامد کارها را در نظر داشته باشيد ، روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید، روی اهداف اصلی تمرکز کنید، به قانون تخشیص ضرورت عمل کنید، پیش از شروع، مقدمات کار را کاملاً فراهم کنید، همیشه یک شاگرد باقی بمانید، استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید، محدودیت‌های اصلی خود را مشخص کنید، هر بار یک بشکه جلو بروید، خودتان را تحت فشار بگذارید، قدرت‌های فردی خود را به حداکثر برسانید، خودتان را به فعالیت ترغیب کنید، روش تنبلی سازنده را تمرین کنید، اول سخت‌ترین کار را انجام دهید، کار را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کنید، وقت بیشتری ایجاد کنید، سرعت انجام کار را افزایش دهید، هر بار یک کار مهم انجام دهید، قورباغه را قورت بدهید


کتاب
نویسنده برایان تریسی
مترجم علیرضا میرزایی
ناشر سلسله مهر
نوع چاپ بياضي
نوبت چاپ هشتم
شمارگان چاپ (تیراژ) 1000جلد
تعداد صفحه 190
نوع جلد شومیز
تاریخ نشر 95/12/11
شابک 964-8805-05-9

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻳﺪ ﻣﺘﺸﻜﺮم .  اﻣﯿﺪوارم اﻳـﺪه      ھـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻦ و ھـﺰا ران  .ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ در واﻗـﻊ اﻣﯿـﺪوارم ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ھﻤﯿﺸﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﻛﻨﺪ.  ﺷﻤﺎ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺗﻤـﺎم ﻛﺎرھـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺪھﯿـﺪ ﻓﺮﺻـﺖ   ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻳﺪ . ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﻧﺒﻮه ﻛﺎرھﺎ   ھـﺎي ﭘﺮوژه ، ﻓﺮدي ھ ﻣﻪ ﺎ، روزﻧﺎ ﻠﻪ ھﺎ و ﻣﺠ ب ھﺎي زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻛﺘﺎبهایی ﻛﻪ روي ھﻢ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺻﺘﺶ را ﭘﯿﺪا ﻛﺮدﻳـﺪ ، اﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ روز ﻏﺮق ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻧﮫﺎ ﺑﺮوﻳﺪ ﺪ اﻳ.  اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺧـﻮد را ﺟﺒـﺮان ﻛﻨﯿﺪ و از ﻛﺎرھﺎﻳﺘـﺎن ﺟﻠـﻮ ﺑﯿﺎﻓﺘﯿـﺪ.  ﺷـﻤﺎ ھﺮﮔـﺰ ﻧﻤـﻲ     ﺗﻮاﻧﯿـﺪ آﻧﻘـﺪر از ﻛﺎرھـﺎ ﭘﯿﺸﻲ ﺑﮕﯿﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم آن ﻛﺘﺎب ھﺎ و ﻧﺸﺮیھـﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ و ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ھﻤﯿﺸﻪ آرزوﻳﺶ را داﺷﺘﻪ ﺪ اﻳﺪ ﺑﭙﺮدازﻳ.  در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ را ﻛﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﮫﺮه وري ﺧﻮد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﻛﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن دارﻳﺪ ﺣﻞ ﻛن. از ذھﻨﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﻛﻨﯿﺪ ،ﯿﺪ ھﺮ ﻗـﺪر ھـﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻜﻨﯿ ﻚ ھﺎي ﺑﮫﺮوري ﻓﺮدي ﻣـﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ھﻤﯿـﺸﻪ ﺑـﯿﺶ از آن ﻛـﺎر     ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻘﺪر ، دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دراﺧﺘﯿﺎر دارﻳﺪ  . ﺑﻪ ھﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرھﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ ، وﻗﺖ دارﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﻲ            ﺗﻮاﻧﯿـﺪ وﻗـﺖ و زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد را ﺗﺤـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﺎرﻛﺮدن و  ﻧﺤﻮه روﺑـﺮو ﺷـﺪن ، درآورﻳﺪ و آن ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن روش ﻓﻜﺮﻛﺮدن ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرھﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ھـﺮ روز ﺑـﺮ ﺳـﺮﺗﺎن ﻣـﻲ              رﻳـﺰد .  ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل درآوردن ﻛﺎرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎﻳﺘﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ              ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎرھﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن و               ﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣـﻲ ً ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ واﻗﻌـﺎ      ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در زﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﻤﺎ ﺗﺤـﻮل اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﺳﻲ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﯿﺘـﺮ ، ﻛﺎرھﺎي ﻛـﺴﺎﻧﻲ را ﻛـﻪ در اﻳـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺨـﺼﺺ دارﻧـﺪ ً و ﻋﻤﯿﻘﺎﻦ، اﺳﺘﻔﻦ ﻛﺎوي ِ ﻲ ﻛﯿ ِ آﻟﻦ ﻟ ، ﺘﺮي ِ      ﺮ، آﻟﻜﺲ ﻣﻚ ﻛ ِ دروﻛ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻓـﺮاد دﻳﮕﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده     ام .          ﺻﺪھﺎ ﻛﺘﺎب و ھﺰاران ﻣﻘﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﺮدي ﺧﻮاﻧﺪه ﺖ ام و اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮫﺎﺳ.  
 ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ اﻳﺪه ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه    ام آن را در زﻧﺪﮔﻲ ﺧـﺼﻮﺻﻲ و ﺷـﻐﻠﻲ ﺧﻮدم اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮده                   ام و اﮔـﺮ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ آن را در ﮔﻔﺘـﻪ   ھـﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎﻳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان آﻣﻮزش داده ام. 
 ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻣﯿﮕﻮﻳﺪ : ››               ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ ﭼﯿـﺰي را ﻛـﻪ ﺧـﻮدش از ﻗﺒـﻞ ﻧﻤﻲ ﻣﻲ ﻓﻘﻂ  ﺪ ، داﻧﺪ ﻳﺎد ﺑﺪھﯿﺪ  ‹‹ . ﺗﻮاﻧﯿﺪ او را از آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻛﻨﯿ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄـﺮح ﻣﯿـﺸﻮد ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان داﻧـﺶ و               ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﻳﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ      .    اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺑـﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از آﮔﺎھﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد        .      ﺑﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ روﺷـﮫﺎ
 و ﺗﻜﻨﯿﻚ            ھﺎ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪاوم آﻧﮫﺎ ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻋـﺎدت ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺮ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺮﻳﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿ ﺪ دھﯿ.           


کتاب های مرتبط

 

پشتیبانی 24 ساعته

ما 24 ساعته پشتیبان شما هستیم

 

ضمانت بازگشت پول

با گذشت 3 روز پس از ارسال کالا

 

ارسال رایگان

برای خریدهای بالای 300 هزار

استفاده از مطالب فروشگاه کتاب آور فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به کتاب آور می‌باشد.

Copyright © 2016 - ketabavar.com